Để đánh giá tình hình và kết quả hoạt động công đoàn năm học 2014-2015, Công đoàn Giáo dục Đức Phổ triệu tập tham gia Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2014-2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015-2016.