1. Nhu cầu tiếp nhận, thuyên chuyển ngoài địa bàn thị xã

- Số viên chức có nhu cầu xin chuyển công tác ra ngoài thị xã: 14, trong đó:

+ Bậc Mầm non: 02 giáo viên. 

+ Bậc Tiểu học: 07 giáo viên (04 giáo viên tiểu học cơ bản, 01 giáo viên Âm nhạc, 02 giáo viên Tiếng Anh). 

+ Bậc Trung học cơ sở: 05 giáo viên; gồm có 02 giáo viên Tin học, 01 giáo viên môn Thể dục – Đội, 02 giáo viên Toán (trong đó có 01 giáo viên được đào tạo môn ghép Toán - Tin).

- Chỉ tiêu cần tiếp nhận số lượng giáo viên xin chuyển công tác đến: 14, trong đó:

+ Bậc Mầm non: 02 giáo viên. 

+ Bậc Tiểu học: 07 giáo viên; gồm: 04 giáo viên tiểu học cơ bản, 01 giáo viên Thể dục, 02 giáo viên Tiếng Anh.

          + Bậc Trung học cơ sở: 05 giáo viên; gồm có 02 giáo viên Tin học, 03 giáo viên Toán (hoặc giáo viên Toán - Tin).

         2. Thành phần hồ sơ và thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch 2168/UBND ngày 03/8/2020 của UBND thị xã Đức Phổ.