Thực hiện Hướng dẫn số 177/HD-PGDĐT của Phòng GD-ĐT huyện Đức Phổ ngày 08 tháng 4 năm 2019 về việc kiểm tra học kỳ II và tổng kết năm học 2018-2019;

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 và kết quả thực hiện công tác chuyên môn của nhà trường;  

Trường THCS Nguyễn Nghiêm báo cáo đánh giá kết quả công tác chuyên môn Năm học 2018-2019 cụ thể như sau